Saltar ao contido

Área Central

SORTEO DE 3 TARXETAS REGALO DE 100€ CADA UN PARA GASTAR EN ÁREA CENTRAL

  • Novas

1.- Compañía organizadora

A COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL, en diante ÁREA CENTRAL, organiza o SORTEO de 3 vales de 100€ cada un para gastar nos establecementos de Área Central, de carácter gratuito.

2.- Desvinculación con respecto a Facebook e Instagram

Facebook e Instagram non patrocinan, nin avalan, nin administran de modo algún esta promoción, nin están asociados a ela. O usuario desvincúlase totalmente de Facebook e de Instagram e é consciente de que está a proporcionar a súa información a ÁREA CENTRAL e non a Facebook e Instagram. A información que proporcione empregarase para xestionar a participación do concursante e para comunicarlle o premio.

3.- Obxecto e mecánica do concurso

O premio consiste en 3 tarxetas regalo de 100€ cada un para gastar nos establecementos comerciais de Área Central. O listado dos establecementos onde se poderán gastar comunicarase no momento da entrega da tarxeta.

Para concursar é obrigatorio que o participante sexa seguidor do Facebook ou do Instagram de Area Central (Área Central Centro Comercial ou @areacentralcc). En Facebook, deberase revisar a privacidade do apartado de seguidos/me gustas para poder comprobar si se cumpre esta condición. Poderá participar calquera persoa física que sendo residente legal en España cumpra os requisitos de participación nas presentes bases.

Ademais, terá que darlle “Like” á publicación do concurso e comentar a imaxe mencionando (ou etiquetando) a dúas persoas ás que tamén lles encantaría gañar un dos tres vales.

Os usuarios poderán participar todas as veces que queiran coa condición de que mencionen a persoas diferentes en cada comentario.

Eliminaranse as participacións inadecuadas. A participación no concurso supón a cesión e autorización expresa de todos os dereitos de propiedade intelectual e de imaxe sobre as participacións, de forma que o participante cede a ÁREA CENTRAL os dereitos de explotación de natureza intelectual, industrial e/o de imaxe que poida corresponderlle ao derivar das participacións enviadas para participar no Concurso.

4.- Duración e Ámbito

A actividade desenvolverase a nivel local (ámbito galego). A data de comezo do concurso será o mércores 8 de maio de 2024 e a data de finalización será o mércores 15 de maio do mesmo ano, ás 09:00 h.

5.- Requisitos para participar

Poderán participar na promoción todas as persoas físicas maiores de 18 anos que sexan seguidores da páxina oficial de Facebook ou de Instagram de Área Central e que teñan un perfil de usuario real en ambas as redes sociais.

Non poderán resultar gañadores deste concurso empregados, comerciantes ou propietarios dos establecementos comerciais que forman parte do Centro Comercial Área Central.

6.- Selección do gañador/gañadores, suplentes, comunicación e entrega

O mércores 15 de maio de 2024 efectuarase o sorteo a través da aplicación AppSorteos (https://app-sorteos.com/es), onde se incorporarán os nomes dos participantes que se axustan aos requisitos para, de maneira aleatoria, escoller aos tres gañadores do sorteo. ÁREA CENTRAL poñerase en contacto cos  gañadores para acordar ambas as partes o modo de entrega do premio, que será en Área Central. Se non se logra contactar co gañador nun prazo de tres días desde o primeiro intento de contacto, ou este renunciase ao agasallo, procederase a seleccionar un novo gañador, perdendo o anterior gañador o seu dereito para reclamar o premio. Así mesmo, comunicarase o nome do gañador na páxina de Facebook @area.central e no perfil de Instagram @areacentralcc, unha vez finalizada a promoción. A aceptación do premio supón o permiso da publicación da súa imaxe no momento da entrega do premio nas redes sociais de Area Central. Area Central non fará envíos dos produtos sorteados, debendo presentarse o gañador do premio en Area Central para recollelo e poder gozar del. Para recollelo, será necesario amosar e facer unha copia do documento identificativo do gañador.

7.-Premio

O premio consiste en 3 vales de 100€ cada un para gastar nos establecementos comerciais de Área Central onde sexa válido o seu uso. Estes establecementos comunicaranse ao ser entregada a tarxeta ao seu portador.
Cada tarxeta regalo é un documento nominativo e cada participante só poderá gañar unha tarxeta.
O posuídor da tarxeta regalo será o único responsable do seu uso e custodia. En caso de perda ou roubo, a tarxeta regalo non se reembolsará nin se trocará baixo ningunha circunstancia. En caso de deterioro ou manipulación da tarxeta regalo, o persoal das tendas adheridas á promoción resérvanse expresamente o dereito á súa aceptación.
A tarxeta regalo outorga exclusivamente ao seu posuídor a posibilidade de adquirir, en función do saldo existente na mesma e antes da data de caducidade da tarxeta, artigos nos establecementos do C.C. Área Central que permitan o seu uso.
Polo tanto a tarxeta regalo non poderá, baixo ningunha circunstancia, ser trocada por diñeiro ou intercambiada por instrumentos similares (véxase abonos, códigos promocionais entre outros) doutros establecementos comerciais. O premio non poderá ser trocado polo seu valor en metálico ou calquera outro premio ou produto. As tarxetas regalo entregaranse aos gañadores a partir do 15 de xuño de 2024.
O saldo da Tarxeta Regalo será de 100€ e poderase usar para efectuar as compras que o posuidor desexe ata que o saldo da mesma estea esgotado. O saldo da Tarxeta Regalo irá diminuíndo a medida que se vaia usando. Aos premios desta promoción aplicaráselles a fiscalidade conforme á lexislación vixente.
O gañador de cada sorteo dispón dun prazo de 48 horas para reclamar o seu premio desde a notificación do mesmo, que se levará a cabo vía correo electrónico. Se pasadas as 48 horas o gañador non reclamase o seu premio, levarase a cabo a mesma comunicación aos suplentes na orde establecida no sorteo. O premio non poderá ser trocado polo seu valor en metálico ou calquera outro premio ou produto.

 8.- Reservas e limitacións

Entenderase, a título enunciativo pero non limitativo, que se produce fraude, cando se detecta o suposto uso de aplicacións independentes ao Website; a realización dun abuso de consultas ao servidor e todos aqueles comportamentos que poidan resultar aparentemente abusivos e/o malintencionados. A constatación de calquera destas circunstancias durante o concurso suporá a descualificación automática do concurso así como a perda do premio se fora o gañador. ÁREA CENTRAL queda eximida de calquera responsabilidade no suposto de existir algún erro nos datos facilitados polos propios agraciados que impida a súa identificación. ÁREA CENTRAL resérvase o dereito para emprender accións xudiciais contra aquelas persoas que realicen calquera tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación ou falsificación do concurso. ÁREA CENTRAL exclúe calquera responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento dos servizos mediante os que se participa na promoción, á defraudación da utilidade que os usuarios poidan atribuír aos mesmos, e en particular, aínda non de maneira exclusiva, aos fallos no acceso ás distintas páxinas e envíos de respostas de participación a través de Internet. ÁREA CENTRAL resérvase o dereito para efectuar cambios que redunden no bo fin do concurso cando concorra causa xusta ou motivos de forza maior que impidan levala a termo na maneira e forma que recollen as presentes bases. ÁREA CENTRAL resérvase o dereito para aprazar ou ampliar o período do concurso, así como a facultade de interpretar as presentes bases legais. Así mesmo, ÁREA CENTRAL quedará exenta de toda responsabilidade concórrese algún dos casos sinalados, así como de calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan ocasionarse durante o goce do premio.

9.- Protección de datos

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD. Responsable do tratamento: COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL

CIF: H15431273

Dirección: Edificio Área Central de Fontiñas Soto 1-Local A4, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña) Teléfono: 981560845

Correo electrónico: marketing@areacentral.es

Finalidade: A xestión dos datos de carácter persoal solicitados para a participación no concurso: Sorteo de 3 tarxetas agasallo de 100€ cada un para gastar nos establecementos comerciais de Área Central onde sexa válido o seu uso.

Lexitimación: Consentimento do interesado.

Conservación dos datos: Os datos que vostede nos facilitou destruiranse unha vez transcorrido o prazo de seis meses desde a finalización do concurso, salvo os dos gañadores que poderán utilizarse para comunicacións comerciais de Área Central.

Destinatarios: Cederanse datos a Facebook (ao saltar o botón ME GUSTA Facebook tratará os teus datos conforme á súa política de privacidade: www.facebook.com/about/privacy/ ).

Transferencias Internacionais de datos: Non se realizarán transferencias internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

– Acceso: dereito a obter confirmación sobre #estar tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e comunicar ou se van a comunicar a un terceiro.

– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa no sexan necesarios para os fins para os que se recolleron, incluído o dereito ao esquecemento.

– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

– Limitación do tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.

– Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos a súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións.

Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación #ante a Autoridade de Control: No caso de que no téñanse respectados os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6 – 28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

10.- Aceptación das bases

A simple participación no concurso implica a aceptación das presentes bases, polo que a manifestación no sentido de non aceptación da totalidade ou parte das mesmas implicará a exclusión do participante e como consecuencia disto, AREA CENTRAL quedará liberada do cumprimento do deber contraído con dito participante.