Saltar ao contido

Área Central

Aviso legal e política de privacidade

Aviso legal

COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL AREA CENTRAL (en diante AREA CENTRAL), en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade de Información e de Comercio Electrónico, infórmalle de que:

Denominación social: COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL AREA CENTRAL
– NIF H-15.431.273 Teléfono de contacto: 981 56 08 45
– Domicilio en Edificio Area Central Sot-1 LA4 (15707) Santiago de Compostela – A Coruña
– Dirección de correo electrónico
informacion@areacentral.es

As condicións establecidas a continuación regulan o uso permitido da páxina web https://www.areacentral.es

Política de Privacidade de datos persoais

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as exixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación destes datos e demais lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos (actualmente Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal e RD1720/2007 Regulamento do desenvolvemento da LOPD).

Finalidades para o tratamento dos seus datos persoais

En particular, os datos que se proporcionen a través da web serán tratados para a xestión do contacto ou da consulta realizada, e no seu caso, o envío da información solicitada.

Lexitimación do tratamento dos seus datos persoais

A lexitimación do tratamento dos seus datos é o consentimento expreso que prestase ao enviar o formulario de contacto ou a consulta.

Conservación dos seus datos persoais

Os datos serán conservados durante o tempo necesario para a correcta prestación do servizo, así como para atender as responsabilidades que se puidesen derivar do mesmo, incluída calquera outra esixencia legal.

Comunicacións dos seus datos persoais a terceiros

Os datos derivados do contacto e as consultas expostas non serán comunicados a terceiros.

Transferencias internacionais de datos persoais

Non se van producir transferencias internacionais de datos.

Dereitos dos interesados

Dereito de acceso aos datos, para coñecer se estamos tratando os teus datos persoais, con qué finalidades, a orixe dos mesmos, durante canto tempo conservaranse e se os comunicamos ou comunicado a terceiros.

Exercicio de dereitos

O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o exercicio, que poden recollerse nas nosas oficinas ou obtelas na seguinte dirección www.areacentral.com/exercicio-dos-dereitos. Para máis información: www.agpd.es
Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respecten os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

Acceso e contidos da web

O acceso á web é público e a información contida na mesma ten carácter meramente informativo. A política da empresa é tratar de que os contidos estean sempre actualizados, pero non se responsabiliza das inexactitudes que se produzan.

Condicións de uso. Política de cookies.

Cando un usuario accede á páxina web de AREA CENTRAL pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e a hora da conexión…, que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estatística. Calquera outro dato de carácter persoal tipo nome, enderezo, teléfono, correo electrónico… que non poida ser solicitado co mero feito de navegar polas páxinas existentes nun sitio Web, no estará dispoñible para a entidade AREA CENTRAL se o propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin.

Propiedade intelectual

Os dereitos de propiedade intelectual dos contidos publicados son de AREA CENTRAL. A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos da Propiedade Intelectual ou Industrial de AREA CENTRAL, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a esta web como o uso que poida facerse da información contida na mesma é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.

Responsabilidades

AREA CENTRAL non garante a inexistencia de erro no acceso ao sitio Web ou no seu contido, tentando en todo caso que este se atope actualizado, aínda que empregará todas as medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou emendalos.

Lexislación aplicable

O presente Aviso Legal réxese pola lexislación española.