Saltar ao contido

Área Central

EXERCICIO DE DEREITO DE ACCESO

DEREITO DE ACCESO

DATOS DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Nome / razón social: ……………………………………………………..

Dirección da Oficina / Servizo ante o que se exercita o dereito de acceso

C.I.F./D.N.I. ……………………………

DATOS DO INTERESADO OU REPRESENTANTE LEGAL

D./ Dª. ……………………………………………………………………………………………., maior de idade, con domicilio na R/Praza …………………………………………………………………………….. nº…….., Localidade ……………………………………. Provincia …………………………………… C.P. ……………

con D.N.I…………………….., do que acompaña copia, por medio do presente escrito exerce o dereito de acceso, de conformidade co previsto no artigo 15 do Regulamento Europeo de Protección de Datos (UE) 679/2016 e, en consecuencia,

SOLICITA,

Que se lle facilite gratuitamente o dereito de acceso por ese responsable no prazo dun mes a contar dende a recepción desta solicitude, e que se remita, á dirección arriba indicada, a seguinte información:

-Copia dos meus datos persoais que son obxecto de tratamento por ese responsable.

-Os fins do tratamento así como as categorías de datos persoais que se traten.

-Os destinatarios ou categorías de destinatarios aos que se lle foron comunicados os meus datos persoais, ou serán comunicados, incluíndo, no seu caso, destinatarios en terceiros ou organizacións internacionais.

-Información sobre as garantías adecuadas relativas á transferencia dos meus datos a un terceiro país ou a unha organización internacional, no seu caso.

-O prazo previsto de conservación, ou de non ser posible, os criterios para determinar este prazo.

-Se existen decisións automatizadas, incluíndo a elaboración de perfís, información significativa sobre a lóxica aplicada, así como a importancia e consecuencias previstas de dito tratamento.

-Se os meus datos persoais non foron obtidos directamente de min, a información dispoñible sobre a súa orixe.

-A existencia do dereito a solicitar a rectificación, supresión ou limitación do tratamento dos meus datos persoais, ou a opoñerme a dito tratamento.

-O dereito a presentar unha reclamación ante una Autoridade de control.

En ……………………….a………de………………………de 20……

Asinado

EXERCICIO DE DEREITO DE RECTIFICACIÓN

DEREITO DE RECTIFICACIÓN

DATOS DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Nome / razón social: ……………………………………………………..

Dirección da Oficina / Servizo ante o que se exercita o dereito de rectificación

C.I.F./D.N.I. ……………………………

DATOS DO INTERESADO OU REPRESENTANTE LEGAL

D./ Dª. ……………………………………………………………………………………………., maior de idade, con domicilio na R/Praza …………………………………………………………………………….. nº…….., Localidade ……………………………………. Provincia …………………………………… C.P. ……………

con D.N.I…………………….., do que acompaña copia, por medio do presente escrito exerce o dereito de rectificación, de conformidade co previsto no artigo 16 do Regulamento Europeo de Protección de Datos (UE) 679/2016 e, en consecuencia,

SOLICITA,

Que se proceda a acordar a rectificación dos datos persoais, que se realice no prazo dun mes a contar dende a recepción desta solicitude, e que se me notifique de forma escrita o resultado da rectificación practicada.

Datos sobre os que solicito o dereito de rectificación:

……………………………………………………………………………………….

Que en caso de que se acorde que non procede practicar a rectificación solicitada, se me comunique motivadamente a fin de, no seu caso, reclamar ante a Autoridade de control que corresponda.

Así mesmo, en caso de que os meus datos persoais foran comunicados por ese responsable a outros responsables do tratamento, se comunique esta rectificación aos mesmos.

En ……………………….a………de………………………de 20……

Asinado

EXERCICIO DE DEREITO DE SUPRESIÓN

DEREITO DE SUPRESIÓN

DATOS DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Nome / razón social: ……………………………………………………..

Dirección da Oficina / Servizo ante o que se exercita o dereito de supresión

C.I.F./D.N.I. ……………………………

DATOS DO INTERESADO OU REPRESENTANTE LEGAL

D./ Dª. ……………………………………………………………………………………………., maior de idade, con domicilio na C/Praza …………………………………………………………………………….. nº…….., Localidade ……………………………………. Provincia …………………………………… C.P. ……………

con D.N.I…………………….., do que acompaña copia, por medio do presente escrito exerce o dereito de supresión, de conformidade co previsto no artigo 17 do Regulamento Europeo de Protección de (UE) 679/2016 e, en consecuencia,

SOLICITA,

Que se proceda a acordar a supresión dos seus datos persoais no prazo dun mes a contar dende a recepción desta solicitude, e que se me notifique de forma escrita o resultado da supresión practicada.

Que en caso de que se acorde que non procede practicar total ou parcialmente a supresión solicitada, se me comunique motivadamente a fin de, no seu caso, reclamar ante a Autoridade de control que corresponda.

Que en caso de que os meus datos persoais foran comunicados por ese responsable a outros responsables do tratamento, se comunique esta supresión.

En ……………………….a………de………………………de 20……

Asinado

EXERCICIO DE DEREITO DE OPOSICIÓN (A)

DEREITO DE OPOSICIÓN

DATOS DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Nome / razón social: ……………………………………………………..

Dirección da Oficina / Servizo ante o que se exercita o dereito de oposición

C.I.F./D.N.I. ……………………………

DATOS DO INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL

D./ Dª. ……………………………………………………………………………………………., maior de idade, con domicilio na R/Praza …………………………………………………………………………….. nº…….., Localidade ……………………………………. Provincia …………………………………… C.P. ……………

con D.N.I…………………….., do que acompaña copia, por medio do presente escrito exerce o dereito de oposición, de conformidade con lo previsto no artigo 21 do Regulamento Europeo de Protección de (UE) 679/2016 e, en consecuencia,

SOLICITO,

A oposición ao tratamento dos meus datos persoais, tendo en consideración que:

O tratamento dos meus datos persoais baséase nunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento, debendo limitarse o tratamento dos mesmos ata que obteña resposta do exercicio deste dereito.

O tratamento dos meus datos persoais baséase na satisfacción de intereses lexítimos perseguidos polo responsable do tratamento ou un terceiro, debendo limitarse o tratamento dos mesmos ata que se obteña resposta do exercicio deste dereito.

O tratamento dos meus datos persoais estase realizando con fins de investigación científica ou histórica ou fins estatísticos.

Sen menoscabo do que corresponde ao responsable do tratamento acreditar motivos lexítimos imperiosos que prevalezan sobre os meus intereses, dereitos e liberdades (nos dous dos primeiros supostos), ou unha misión realizada en interese público (no terceiro suposto), acredito como situación persoal para opoñerme ao tratamento dos meus datos persoais.

Que sexa atendida a miña solicitude nos termos expostos no prazo dun mes.

En ……………………….a………de………………………de 20……

Asinado

EXERCICIO DE DEREITO DE OPOSICIÓN (B)

DEREITO DE OPOSICIÓN

DATOS DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Nome / razón social: ……………………………………………………..

Dirección da Oficina / Servizo ante o que se exercita o dereito de oposición

C.I.F./D.N.I. ……………………………

DATOS DO INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL

D./ Dª. ……………………………………………………………………………………………., maior de idade, con domicilio na R/Praza …………………………………………………………………………….. nº…….., Localidade ……………………………………. Provincia …………………………………… C.P. ……………

con D.N.I…………………….., do que acompaña copia, por medio do presente escrito exerce o dereito de oposición, de conformidade con lo previsto no artigo 21 do Regulamento Europeo de Protección de (UE) 679/2016 e, en consecuencia,

SOLICITA,

A oposición ao tratamento dos meus datos persoais con fins de mercadotecnia, incluíndo a elaboración de perfís sobre a miña persoa.

Que sexa atendida a miña solicitude nos termos expostos no prazo dun mes.

En ……………………….a………de………………………de 20……

Asinado

EXERCICIO DE DEREITO DE PORTABILIDADE DOS DATOS

DEREITO DE PORTABILIDAD

DATOS DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Nome / razón social: ……………………………………………………..

Dirección da Oficina / Servizo ante o que se exercita o dereito de portabilidade dos datos

C.I.F./D.N.I. ……………………………

DATOS DO INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL

D./ Dª. ……………………………………………………………………………………………., maior de idade, con domicilio na R/Praza …………………………………………………………………………….. nº…….., Localidade ……………………………………. Provincia …………………………………… C.P. ……………

con D.N.I…………………….., do que acompaña copia, por medio do presente escrito exerce o dereito de portabilidade, de conformidade co previsto no artigo 20 do Regulamento Europeo de Protección de (UE) 679/2016 e, en consecuencia,

SOLICITA,

Que se lle faciliten a portabilidade dos datos persoais sobre os cales se exercita o dereito, que se realice no prazo máximo dun mes a contar dende a recollida desta solicitude nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica.

Que, se os datos do interesado non se puidesen copiar nun formato estruturado, de uso común e de lectura mecánica e/ou transmitilos a outro responsable, porque non se cumpren os requisitos necesarios para ser tecnicamente posible, non procedéndose a practicar total ou parcialmente a portabilidade proposta, se me comunique motivadamente a fin de, no seu caso, solicitar a tutela da Axencia Española de Protección de Datos, ao amparo da normativa vixente en materia de protección de datos.

En ……………………….a………de………………………de 20……

Asinado

EXERCICIO DE DEREITO Á LIMITACIÓN DO TRATAMENTO

DEREITO A A LIMITACIÓN DO TRATAMENTO

DATOS DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Nome / razón social: ……………………………………………………..

Dirección da Oficina / Servizo ante o que se exercita o dereito de limitación do tratamento dos datos

C.I.F./D.N.I. ……………………………

DATOS DO INTERESADO OU REPRESENTANTE LEGAL

D./ Dª. ……………………………………………………………………………………………., maior de idea , con domicilio na R/Praza …………………………………………………………………………….. nº…….., Localidade ……………………………………. Provincia …………………………………… C.P. ……………

con D.N.I…………………….., do que acompaña copia, por medio do presente escrito exerce o dereito de limitación, de conformidade co previsto l artigo 18 do Regulamento Europeo de Protección de Datos (UE) 679/2016 e, en consecuencia,

SOLICITA,

Que se limite o tratamento dos meus datos persoais, tendo en consideración:

Que o tratamento é ilícito e opóñome á súa supresión.

Que o responsable non necesita os meus datos persoais para os fins para os cales foron solicitados, pero os necesito para a formulación, exercicio ou defensa das miñas reclamacións

Que sexa atendida a miña solicitude nos termos anteriormente expostos no prazo dun mes, e que se comunique esta limitación a cada un dos destinatarios que ese responsable do tratamento comunica os meus datos persoais.

En ……………………….a………de………………………de 20……

Asinado

EXERCICIO DE DEREITO A NON SER OBXECTO DE DECISIONS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS

DEREITO A NON SER OBXECTO DE DECISIÓNS INDIVIDUALIZADAS

DATOS DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Nome / razón social: ……………………………………………………..

Dirección da Oficina / Servizo ante o que se exercita o dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas do tratamento dos datos

C.I.F./D.N.I. ……………………………

DATOS DO INTERESADO OU REPRESENTANTE LEGAL

D./ Dª. ……………………………………………………………………………………………., maior de idade, con domicilio na C/Praza …………………………………………………………………………….. nº…….., Localidade ……………………………………. Provincia …………………………………… C.P. ……………

con D.N.I…………………….., do que acompaña copia, por medio do presente escrito exerce el dereito a no ser obxecto de decisións individuais automatizadas, de conformidade con lo previsto en el artigo 22 do Regulamento Europeo de Protección de Datos (UE) 679/2016 e, en consecuencia,

SOLICITA,

Non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís, que me produza efectos xurídicos ou me afecte significativamente de modo similar, en particular nos seguintes aspectos:

Que se adopten as medidas necesarias para salvagardar os meus dereitos e liberdades, así como os meus intereses lexítimos, o dereito á intervención humana e que poda expoñer o meu punto de vista e impugnar a decisión, todo iso no suposto de que o tratamento dos meus datos persoais se fundamente na celebración ou execución dun contrato, ou ben no meu consentimento explícito.

Que sexa atendida a miña solicitude nos termos anteriormente expostos no prazo dun mes.

En ……………………….a………de………………………de 20……

Asinado