Saltar ao contido

Área Central

SORTEO DE 2 SESIÓNS PARA 4 PERSOAS EN EXPERIMENTO CLANDESTINO DE THE PARADOX ROOM

  • Novas

1.- Compañía organizadora

A COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL, en diante ÁREA CENTRAL, organiza o SORTEO de 2 sesións para 4 persoas en Experimento Clandestino de The Paradox Room de Área Central.

2.- Desvinculación con respecto a Facebook e Instagram

Facebook e Instagram non patrocinan, nin avalan, nin administran de modo algún esta promoción, nin están asociados a ela. O usuario desvincúlase totalmente de Facebook e de Instagram e é consciente de que está a proporcionar a súa información a ÁREA CENTRAL e non a Facebook e Instagram. A información que proporcione empregarase para xestionar a participación do concursante e para comunicarlle o premio.

3.- Obxecto e mecánica do concurso

O premio consiste en 2 sesións para 4 persoas en Experimento Clandestino de The Paradox Room.

Para concursar é obrigatorio que o participante sexa seguidor do Facebook ou do Instagram de Area Central (Área Central Centro Comercial ou @areacentralcc) e The Paradox Room (The Paradox Room ou @theparadoxroom). En Facebook, deberase revisar a privacidade do apartado de seguidos/gústasme para poder comprobar se se cumpre esta condición.

Ademais, terá que darlle “Like” á publicación do concurso e comentar a imaxe mencionando (ou etiquetando) a dúas persoas coas que compartirías o premio.

Os usuarios poderán participar todas as veces que queiran a condición de que mencionen a persoas diferentes en cada comentario.

Eliminaranse as participacións inadecuadas. A participación no concurso supón a cesión e autorización expresa de todos os dereitos de propiedade intelectual e de imaxe sobre as participacións, de forma que o participante cede a ÁREA CENTRAL os dereitos de explotación de natureza intelectual, industrial e/o de imaxe que poida corresponderlle ao derivar das participacións enviadas para participar no Concurso.

4.- Duración e Ámbito

A actividade desenvolverase a nivel local (ámbito galego). A data de comezo do concurso será o luns 27 de maio de 2024 e a data de finalización será o luns 3 de xuño do mesmo ano, ás 09:00 h.

5.- Requisitos para participar

Poderán participar na Promoción todas as persoas físicas maiores de 18 anos que sexan fans da páxina oficial de Facebook ou de Instagram de Área Central e que teñan un perfil de usuario real en ambas as redes sociais.

Non poderán resultar gañadores deste concurso empregados, comerciantes ou propietarios dos establecementos comerciais que forman parte do Centro Comercial Área Central.

6.- Selección do gañador/gañadores, suplentes, comunicación e entrega

O luns 3 de xuño de 2024 efectuarase o sorteo a través da aplicación AppSorteos (https://app-sorteos.com/es ), onde se incorporarán os nomes dos participantes que se axustan aos requisitos para, de maneira aleatoria, escoller aos 2 gañadores do sorteo. AREA CENTRAL poñerase en contacto cos gañadores para acordar ambas as partes o modo de entrega do premio, que será en Área Central. Se non se logra contactar co gañador nun prazo de tres días desde o primeiro intento de contacto, ou leste renunciase ao agasallo, procederase a seleccionar un novo gañador, perdendo o anterior gañador o seu dereito para reclamar o premio. Así mesmo, comunicarase o nome do gañador na páxina de Facebook @area.central e no perfil de Instagram @areacentralcc, unha vez finalizada a promoción. A aceptación do premio supón o permiso da publicación da súa imaxe no momento da entrega do premio nas redes sociais de Area Central. Area Central non fará envíos dos produtos sorteados, debendo presentarse o gañador do premio en Area Central para recollelo e poder gozar del.

7.-Premio

O premio consiste en 2 sesións para 4 persoas cada unha en Experimento Clandestino de The Paradox Room de Área Central. O premio, en ningún caso, poderá ser cambiado por outro produto ou polo seu valor en metálico. O vale poderá empregarse en compras iguais ou superiores ao valor do vale e terá como data de caducidade o 31 de xullo de 2024.

 8.- Reservas e limitacións

Entenderase, a título enunciativo pero non limitativo, que se produce fraude, cando se detecta o suposto uso de aplicacións independentes ao Website; a realización dun abuso de consultas ao servidor e todos aqueles comportamentos que poidan resultar aparentemente abusivos e/o malintencionados. A constatación de calquera destas circunstancias durante concúrsoo supoñerá a descualificación automática do concurso así como a perda do premio se fora o gañador. ÁREA CENTRAL queda eximida de calquera responsabilidade no suposto de existir algún erro nos datos facilitados polos propios agraciados que impida a súa identificación. AREA CENTRAL resérvase o dereito para emprender accións xudiciais contra aquelas persoas que realicen calquera tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación ou falsificación do concurso. ÁREA CENTRAL exclúe calquera responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento dos servizos mediante os que se participa na promoción, á defraudación da utilidade que os usuarios poidan atribuír aos mesmos, e en particular, aínda non de maneira exclusiva, aos fallos no acceso ás distintas páxinas e envíos de respostas de participación a través de Internet. AREA CENTRAL resérvase o dereito para efectuar cambios que redunden no bo fin do concurso cando concorra causa xusta ou motivos de forza maior que impidan levala a termo na maneira e forma que recollen as presentes bases. AREA CENTRAL resérvase o dereito para aprazar ou ampliar o período do concurso, así como a facultade de interpretar as presentes bases legais. Así mesmo, AREA CENTRAL quedará exenta de toda responsabilidade concórrese algún dos casos sinalados, así como de calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan ocasionarse durante góceo do premio.

9.- Protección de datos

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD. Responsable do tratamento: COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL

CIF: H15431273

Dirección: Edificio Área Central de Fontiñas Soto 1-Local A4, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña) Teléfono: 981560845

Correo electrónico: marketing@areacentral.es

Finalidade: A xestión dos datos de carácter persoal solicitados para a participación no concurso: Sorteo de 2 sesións para 4 persoas en Experimento Clandestino de The Paradox Room de Área Central.

Lexitimación: Consentimento do interesado.

Conservación dos datos: Os datos que vostede nos facilitou destruiranse unha vez transcorrido o prazo de seis meses desde a finalización do concurso, salvo os dos gañadores que poderán utilizarse conforme ao establecido no apartado tres das bases.

Destinatarios: Cederanse datos a Facebook (ao saltar o botón GÚSTAME Facebook tratará os teus datos conforme á súa política de privacidade: www.facebook.com/about/privacy/ ).

Transferencias Internacionais de datos: Non se realizarán transferencias internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

– Acceso: dereito a obter confirmación sobre #estar tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e #comunicar ou se van a comunicar a un terceiro.

– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa no sexan necesarios para os fins para os que se recolleron, incluído o dereito ao esquecemento.

– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

– Limitación do tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.

– Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos a súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións.

Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación #ante a Autoridade de Control: No caso de que no téñanse respectados os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6 – 28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

10.- Aceptación das bases

A simple participación no concurso implica a aceptación das presentes bases, polo que a manifestación no sentido de non aceptación da totalidade ou parte das mesmas implicará a exclusión do participante e como consecuencia disto, AREA CENTRAL quedará liberada do cumprimento do deber contraído con dito participante.